SWV23-02

Passend onderwijs voor alle leerlingen


Voorschool

Het Steunpunt Voorschool is ontstaan vanuit de behoefte om de overgang van de voorschool (peuteropvang en kinderdagverblijf) naar de basisschool soepeler te laten verlopen voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften, woonachtig in Enschede. Het samenwerkingsverband (de schoolbesturen) is verplicht, vanuit de wet Passend Onderwijs, om voor alle kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Om te voorkomen dat kinderen bij de start binnen het onderwijs na korte tijd van school moeten wisselen, is het van belang om vroegtijdig beeld te hebben welke ondersteuning er nodig is. Wanneer voorschoolse begeleiders en pedagogisch medewerkers zich zorgen maken over kinderen met betrekking tot de overgang naar het onderwijs, kunnen zij, in overleg en samen met ouders, het Steunpunt Voorschool inschakelen. Dit Steunpunt bestaat uit orthopedagogen/schoolpsychologen van de verschillende schoolbesturen in Enschede en is een initiatief in samenwerking met de gemeente Enschede.

Bij het Steunpunt Voorschool kunnen voorschoolse instanties en ouders hun vragen en bevindingen delen, zodat er samen met hen, en mogelijk andere betrokkenen, bekeken kan worden welke ondersteuning het kind nodig heeft en welke school hier het beste bij kan aansluiten. Dit met als doel dat kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium passend onderwijs krijgen. Om een beroep te kunnen doen op het Steunpunt Voorschool, vult de voorschoolse instantie samen met ouders het aanmeld- en toestemmingsformulier in. In dit formulier kan onder andere aangegeven worden wat de ondersteuningsvraag is, hoe de ontwikkeling van het kind tot nu toe is verlopen en welke bijzonderheden in de ontwikkeling worden gesignaleerd thuis en/of op de groep. Vervolgens wordt er door één van de orthopedagogen of schoolpsychologen van het Steunpunt Voorschool (casushouder) contact gelegd met de voorschoolse voorziening om een afspraak te plannen voor een startgesprek met ouders en de voorschoolse begeleider en een observatie op de groep. De bevindingen vanuit de observatie in combinatie met de informatie van de voorschoolse voorziening, ouders en eventueel andere betrokkenen worden besproken en gecombineerd tot een onderwijsadvies dat met ouders wordt besproken. Het is aan ouders om hun kind aan te melden bij de geadviseerde school. Wanneer het plaatsing op speciaal (basis) onderwijs betreft, dient een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd te worden. Dit is een beschikking die nodig is om een kind te kunnen aanmelden bij een speciale vorm van (basis)onderwijs. Het Steunpunt Voorschool ondersteunt de voorschoolse voorziening en ouders bij de procedure van het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring.

Stroomschema voorschool

Aanmeldformulieren Steunpunt Voorschool

Aanmeldformulieren toelaatbaarheidsverklaring