SWV23-02

Passend onderwijs voor alle leerlingen


Visie op passend onderwijs

De school wordt gezien als de oefenplaats voor de samenleving van de toekomst. Daarom is het wenselijk dat kinderen ongeacht hun afkomst, kleur, taal, beperking of stoornis elkaar kunnen ontmoeten binnen de reguliere school. De besturen streven daarom naar inclusiever onderwijs.

Dat betekent dat scholen de inspanning doen om te kijken of het onderwijs aangepast kan worden aan de specifieke onderwijsbehoeften van een kind.

Voor de scholen betekent dit uitgangspunt dat er nog een hele weg afgelegd dient te worden. Nederland is traditioneel een land waar veel kinderen opgenomen zijn in het speciaal (basis)onderwijs (in 2015 ongeveer 5%). Scholen zijn niet gewend om leerlingen op te vangen met beperkingen en stoornissen en vaak ontbreken daarvoor ook de middelen en de kennis. Het pad naar inclusiever onderwijs is lastig te belopen en moet behoedzaam bewandeld worden. Scholen en leerkrachten moeten leren omgaan met kinderen met ingewikkelde vraagstukken. De besturen geloven niet dat het onder de huidige wetgeving en facilitering mogelijk is om alle kinderen in de reguliere school passend onderwijs te bieden.

Op de route naar inclusiever onderwijs gelden de volgende uitgangspunten:

De besturen werken vanuit passend onderwijs vanuit een gesloten budget. De besturen koersen erop dat De financiële middelen die voor passend onderwijs beschikbaar zijn ook aan passend onderwijs besteed worden. De besturen willen kinderen die extra ondersteuning nodig hebben dat ook kunnen bieden. Uitgangspunt is dat goede ondersteuning aan individuele leerlingen tegen de laagst passende prijs geboden wordt, zodat er ruimte blijft om ook andere leerlingen ondersteuning te bieden.