SWV23-02

Passend onderwijs voor alle leerlingen


Privacy

De scholen en de CvA in de deelregio zijn gehouden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er zijn en worden daarom diverse afspraken gemaakt. Vooral de dossiers voor leerlingen zijn privacygevoelig. Om deze reden maken de scholen, de CvA en het samenwerkingsverband gebruik van de applicatie Kindkans. Voor de toegang tot deze applicatie vindt autorisatie plaats en daarbij worden verschillende functies onderscheiden.

Verder is het privacyreglement zoals opgesteld voor het samenwerkingsverband 2302 van toepassing voor de werkzaamheden die in de deelregio plaatsvinden.

Privacyreglement downloaden