SWV23-02

Passend onderwijs voor alle leerlingen


CvA

Wanneer blijkt dat de school –ondanks dat er extra ondersteuning is geboden- niet tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan er een extern arrangement worden aangevraagd voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO). Dit kan het geval zijn wanneer uw kind gebaat is bij onderwijs in een gespecialiseerde onderwijssetting met kleine groepen en de mogelijkheid voor extra begeleiding op het gebied van leren, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling of op medisch gebied. Dit arrangement kan aangevraagd worden via het Steunpunt Deelregio Enschede. Zij zullen het dossier met de onderbouwing van de aanvraag doorsturen naar de Commissie van Arrangementen (CvA). Wanneer de CvA de aanvraag onderschrijft, wordt er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband 23.02. De TLV wordt vervolgens per post verzonden naar ouders en naar het bestuur van de school waarop uw kind zit.

Werkwijze van de Commissie van Arrangementen (CvA)

Het samenwerkingsverband 23.02 (Twente Zuid) bestaat uit drie deelregio’s, waarvan Deelregio Enschede er één is. De Commissie van Arrangementen van Deelregio Enschede bestaat uit gedragswetenschappers (psychologen en orthopedagogen) van Consent/VCO, KOE en de Attendiz scholen voor speciaal onderwijs. De commissie wordt ondersteund door een administratief medewerker en voorgezeten door een technisch voorzitter.

De school kan in samenwerking met de ouders en de aan de school toegewezen gedragswetenschapper een verzoek doen aan de CvA Deelregio Enschede met een onderbouwde aanvraag voor een TLV SBO of SO. De school vult daarvoor de OnderwijsOndersteuningsArrangement (OOA) formulieren en het aanvraagformulier TLV in. De ouders vullen een ouderformulier in. De benodigde formulieren ontvangt u van de school. De ondertekende formulieren dienen 7 dagen voor de CvA bijeenkomst te worden verstuurd naar het secretariaat van de CvA (marjanbosman@spoe.nl). Het indienen van deze aanvraag gebeurt via het Steunpunt in samenwerking met ouders en school. De CvA beoordeelt de aanvraag en adviseert over de toekenning van de TLV. Ook de herindicering (opnieuw aanvragen) van arrangementen van SBO en SO valt onder de verantwoordelijkheid van de CvA. De herindicatie wordt aangevraagd door de SBO of SO school waar uw kind op zit.

Een TLV wordt binnen een week na ontvangst van de aanvraag door het SWV afgegeven. Het SWV 23.02 draagt zorgt voor de registratie en verzending van de documenten. Indien een aanvraag niet binnen een week kan worden behandeld, dan wordt de CvA die betrokken is bij de aanvraag, hiervan in kennis gesteld. Zij zullen dit communiceren naar school en ouders.

Afgrenzing woongebied in relatie tot CvA

Indien een leerling staat ingeschreven bij een school is de school leidend bij een aanvraag voor een TLV en moet de aanvraag behandeld worden in de CvA van de deelregio waar de school staat. Wanneer het om een nieuwe (startende) leerling gaat, is de woonplaats leidend (postcode van de ouders) en moet de aanvraag behandeld worden in de CvA van de deelregio waar de ouders wonen. Er zijn scholen met een regionale functie (bijv. OCR Het Roessingh of IOK De Globe). Voor de aanvraag CvA is de woonplaats hier leidend en deze moet behandeld worden in de CvA van de deelregio waar de ouders wonen. Ook bij herindicaties voor SO of SBO is de woonplaats van ouders leidend.

Aanmelding leerlingen die de basisschoolleeftijd binnenkort zullen bereiken

Wanneer een leerling wordt aangemeld op een basisschool en het vermoeden bestaat dat er specifieke ondersteuning nodig zal zijn, neemt de basisschool in eerste instantie contact op met de gedragswetenschapper die aan hun school gekoppeld is. Geadviseerd wordt om dit in een vroeg stadium te doen (op 3,5 jarige leeftijd), zodat er voldoende tijd is voor dossieranalyse en observaties op de peuterspeelzaal of andere voorschoolse voorzieningen. De gedragswetenschapper van de school kan de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart brengen en eventueel ondersteunen bij het verwijzen naar een passende onderwijssetting. Wanneer er nog geen basisschool benaderd is door de ouders, kan de leerling worden aangemeld bij het aanmeldpunt voor voorschoolse leerlingen (voorschool@deelregio-enschede.nl) en kunnen trajectbegeleiders worden ingeschakeld om de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen.

Adviezen van externe instanties

Het komt voor dat externe instanties (zoals het ziekenhuis, particuliere praktijken, etc.) in een onderzoeksverslag adviezen geven over verwijzing naar SBO of SO. Ook deze aanvragen voor een arrangement moeten via het Steunpunt bij de CvA worden ingediend. Het Steunpunt streeft naar samenwerking met deze instanties om het gegeven advies te onderzoeken en om de aanvraag voor ouders en kinderen zo snel en inzichtelijk mogelijk te laten verlopen. Bij voorschoolse leerlingen kunnen de IB-er en de gedragswetenschapper van de gewenste school of bovengenoemde trajectbegeleiders worden ingeschakeld.

Verwijzingen naar scholen voor Cluster 2 (Dr. Huizingschool)

Aanvragen voor arrangementen voor een school voor cluster 2 worden niet behandeld door de CvA.

Bij het vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt na overleg met de gedragswetenschapper van het Steunpunt contact gezocht met een trajectbegeleider van Cluster 2. Wanneer een leerling voldoet aan de criteria (zie website Kentalis), volgt er eerst een screening. Dan wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school. De trajectbegeleider bespreekt dit na overleg met ouders en school in het multidisciplinair team. Dit multidisciplinaire team geeft vervolgens een advies. De CVO (commissie van onderzoek) kent tenslotte al dan niet een arrangement toe.