SWV23-02

Passend onderwijs voor alle leerlingen


Voorschool

Het Steunpunt Voorschool is ontstaan vanuit de behoefte om de overgang van de voorschool (peuteropvang en kinderdagverblijf) naar de basisschool soepeler te laten verlopen voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Het samenwerkingsverband (de schoolbesturen) is verplicht, vanuit de wet Passend Onderwijs, om voor alle kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Om te voorkomen dat kinderen bij de start binnen het onderwijs na korte tijd van school moeten wisselen, is het van belang om vroegtijdig beeld te hebben welke ondersteuning er nodig is. Wanneer voorschoolse begeleiders en pedagogisch medewerkers zich zorgen maken over kinderen met betrekking tot de overgang naar het onderwijs, kunnen zij, in overleg en samen met ouders, het Steunpunt Voorschool inschakelen. Dit Steunpunt bestaat uit drie orthopedagogen/schoolpsychologen van de verschillende schoolbesturen in Enschede.

Voorschool Voorschool

Bij het Steunpunt Voorschool kunnen voorschoolse instanties en ouders hun vragen en bevindingen delen, zodat er samen met hen, en mogelijk andere betrokkenen, bekeken kan worden welke ondersteuning het kind nodig heeft en welke school hier het beste bij kan aansluiten. Dit met als doel dat kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium passend onderwijs krijgen. Om een beroep te kunnen doen op het Steunpunt Voorschool, vult de voorschoolse instantie samen met ouders het aanmeldformulier in. In dit aanmeldformulier kan aangegeven worden wat de ondersteuningsvraag is, hoe de ontwikkeling van het kind tot nu toe is verlopen en welke bijzonderheden in de ontwikkeling worden gesignaleerd thuis en/of op de groep. Vervolgens wordt er door één van de orthopedagogen of schoolpsychologen van het Steunpunt Voorschool contact gelegd met de voorschoolse instantie om een afspraak te plannen voor een observatie op de groep en een gesprek met ouders en de voorschoolse begeleider. De bevindingen vanuit de observatie in combinatie met de informatie van de voorschoolse instantie, ouders en eventueel andere betrokkenen worden besproken en gecombineerd tot een onderwijsadvies dat met ouders wordt besproken. Het is vervolgens aan ouders om hun kind aan te melden bij de school. Wanneer het plaatsing op een speciale school betreft, dient een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd te worden. Dit is een beschikking die nodig is om een kind te kunnen aanmelden bij een speciale vorm van (basis)onderwijs. Het Steunpunt Voorschool ondersteunt de voorschoolse instantie en ouders bij de procedure van het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring.

Procedure voorschool downloaden